Cột đồng trụ đá trắng nguyên khối DTCTDD02 nhà thờ họ

5,500,000